Citlivý chaos. Vznik útvarů při proudění vody a vzduchu – Theodor Schwenk

ROZEBRÁNO!

Cena:0.00
Vyprodáno!

 

Theodor Schwenk: Citlivý chaos

Útvary vznikající v proudící vodě a vzduchuProudění vody je fascinující stejně jako tato kniha. Voda nikdy není nehybná, vždy je v pohybu. Pulzující proudění, vlny a víry – to vše v nejrozmanitějších proměnách a kombinacích můžeme pozorovat v živlu vody, ale i vzduchu. Voda je základem života, to všichni víme. Autor však navíc ukazuje, že principy proudění, patrné ve vodě, jsou základem veškerého utváření živých organismů. Pevné tvary organické přírody jsou vlastně ztuhlými proudy. To, co je pevné a nehybné, vzniká z toho, co plyne, pulzuje, pohybuje se. Nejprve je pohyb, pak teprve tvar. Tento pohyb je jen napohled chaotický; v tomto chaosu spočívá řád a tento chaos je nesmírně citlivý, vnímavý. Do otevřeného prostoru, vznikajícího pohybem, se mohou otiskovat vesmírné, duchovní praobrazy.

Četba této knihy nejenže umožňuje poznání zákonitostí pohybu vody a vzduchu a utváření organických tvarů a tím i pochopení života. Čtenáři také dává prožitek jednoty všeho živého na Zemi, prožitek naší bytostné sounáležitosti s živoucí planetou Zemí.

Vázaná, 2 barvy, fotografická příloha na křídovém papíru (88 unikátních fotografií),
velký formát (245×210 mm), cena 440 Kč, 234 stran
 
Vyprodáno!
 
 

Recenze:

Není obvyklé, aby se kniha dostala ke čtenáři až půl století po svém vzniku. A přece je toto případ českého čtenáře a knihy Citlivý chaos, která vyšla v německém originále již v roce 1962. Jestliže však doplním, že v Německu je kniha po celou tu dobu stále na trhu (v roce 2010 byla vydána již v 11. vydání) a že se dočkala i překladů do sedmi cizích jazyků (čeština je nyní osmým) a opakovaného vydání v angličtině i francouzštině, možná začnete tušit, že nepůjde o žádnou archivní záležitost, ale o živý, inspirující a provokující text dnes, stejně jako před padesáti lety. Proč?

Podněcuje k hlubšímu zamyšlení nad jevy a procesy, které vidíme neustále kolem sebe, ale jejichž neobyčejnost již ani nevnímáme. Ukazuje nám další netušený rozměr, proč je voda základem života, resp. jak souvisí tekutost a pohyb vody, tedy její nejcharakterističtější vlastnosti, se životem. Naše hrubá představa o tekoucí vodě je, že jde o jakousi neuspořádanou vodní masu sunoucí se díky gravitaci pasivně shora dolů prostorem vymezeným mantinely (břehy apod.). Ale skutečnost, jak ukazuje Theodor Schwenk, je jiná. To sunutí se vpřed má určitý řád, voda vytváří typické útvary resp. jimi protéká a opakuje typické pohyby.

Autor uvádí čtenáře do světa proudících živlů, především vody, ale také vzduchu. Všímá si jevů a útvarů typických pro pohybující se vodu – kapek, vírů, meandrů atd. Pozoruje krouživé, rytmické a stáčivé pohyby, k nimž dochází na povrchu i uvnitř těchto útvarů. Neustálý pohyb je pro něj neodmyslitelným a podstatu vyjadřujícím atributem vody. Je výsledkem reakce na nejrůznější, i velmi subtilní podněty, blízké (např. překážky v proudu, rozdíly v teplotě a rychlosti) i nesmírně vzdálené (příliv a odliv). Jako by voda byla jakýmsi smyslovým orgánem reflektujícím děje v bezprostředním, i dalekém, dokonce i kosmickém okolí. Popisuje chování vody v kolobězích, při střetu s pevnou zemí a hmotou vůbec a její účast v meteorologických dějích. Jeho výklad však není popisný, v každém ohledu vybízí k vnímání širších souvislostí. Nejvíce patrné je to tam, kde si autor uvědomuje paralely mezi útvary v proudící vodě a utvářením živých bytostí a jejich orgánů. Jako by to, co je ve vodě v neustálém a rychlém pohybu, nacházelo v organických útvarech svou ustálenou, trvalou formu. Jakoby voda byla jemným předivem, ze kterého nebo spíše skrze které se vše živé pomalu spřádá – vzniká a roste. A můžeme se s autorem jen ptát, co je příčinou, že se podobné formy objevují i při proudění vzduchu. Útvary vytvářené proudící vodou se v živé přírodě v různých metamorfózách neustále opakují a můžeme je nacházet i v uměleckých projevech celé historie lidstva.

Theodor Schwenk ale nepsal tuto knihu jenom pro vědce. Psal ji tak, aby ji mohl číst každý, kdo se zajímá o podstatu života okolo nás. Autor přirovnává popisované jevy k jednotlivým literám písma, jímž se proudící živel vyjadřuje, jako články, jejichž propojením se dostáváme k důležitým souvislostem a pochopení souvislostí mezi živou a neživou přírodou. Je jen na nás, abychom toto písmo rozluštili a naučili se v něm číst. Jeho cílem bylo probudit v lidech „vodní vědomí“ či „vodní bdělost“, která by neznamenala jen naučit se číst ve vodní knize přírody, ale také si vytvořit k vodě pozorný a pokorný vztah – tak, abychom měli vidoucí oko a myslící ruku, když se do přírody a vody snažíme zasahovat.
 
Knihu vydalo v roce 2012 nakladatelství Fabula v Hranicích na Moravě (www.fabula.cz), má 234 stran a pevnou vazbu.
 
František Kožíšek